Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

 1. Algemene Voorwaarden: Dit document en de inhoud daarvan.
 2. Stichting Het Generatiehuis (verder: Het Generatiehuis): De onderneming zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80580807  
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de activiteiten van Het Generatiehuis of heeft aangegeven deel te willen nemen aan de activiteiten en daartoe een aanvraag met persoonsgegevens heeft ingediend.
 4. Activiteiten: de door Het Generatiehuis aangeboden culturele activiteiten, waaronder in ieder geval de colleges van de Generatiehuis Akademy en alle activiteiten onder Kunst in je buurt vallen.  
 5. Proefles: Eenmalige gratis proefles. 
 6. Overeenkomst: De overeenkomst die tussen partijen tot stand komt op het moment dat Het Generatiehuis de aanvraag van deelnemer heeft geaccepteerd. 
 7. Cursusseizoen: Het huidige of aankomende seizoen waarin de activiteiten worden aangeboden. Een cursusseizoen verschilt in tijd per aangeboden activiteit. 
 8. Website: De website van Het Generatiehuis, bereikbaar via www.generatiehuis.nl.  

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en aanmelding.
 2. De meest recente versie is te vinden op de website en kan per email worden opgevraagd.
 3. Eventuele kennelijke schrijf en/of typfouten binden Het Generatiehuis niet.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van een overeenkomst

 1. O.a. via de website kan een aanmelding voor de activiteit worden gedaan door het formulier te voorzien van persoonsgegevens.
 2. Elke activiteit heeft zijn eigen geldende tarieven.
 3. De actuele tarieven staan op de website aangegeven.
 4. Een overeenkomst met deelnemer komt tot stand op het moment Het Generatiehuis de aanmelding heeft geaccepteerd (eventueel na een gevolgde proefles).
 5. Het Generatiehuis is niet gehouden een aanvraag te accepteren.
 6. Bij totstandkoming van de overeenkomst krijgt u recht om gedurende het cursusseizoen deel te nemen aan de activiteiten van Het Generatiehuis op de gekozen locatie.
 7. Na het einde van een cursusseizoen dient u zich opnieuw aan te melden voor een volgend seizoen. Er zal bij acceptatie een nieuwe overeenkomst tot stand komen. De op dat moment geldende tarieven zijn van toepassing op de nieuwe overeenkomst, deze kunt u dan vinden op de website.

ARTIKEL 4 – Bedenktijd

 1. Deelnemer heeft een bedenktijd van 7 kalenderdagen na totstandkoming van de overeenkomst (herroepingsrecht). Herroeping is kosteloos. Indien deelnemer gebruikmaakt van dit herroepingsrecht maar, buiten een eventuele gratis proefles om, activiteiten heeft gevolgd is een vergoeding (naar evenredigheid) verschuldigd voor de gevolgde activiteiten.
 2. Voor Het Generatiehuis is het belangrijk dat alle deelnemers met een goed gevoel kunnen meedoen aan de activiteiten en dat de sfeer goed is en blijft. Aan de kant van Het Generatiehuis is daarom ook sprake van een bedenktijd. Als Het Generatiehuis binnen deze bedenktijd van oordeel is dat de deelnemer niet binnen de activiteit past kan Het Generatiehuis de overeenkomst annuleren. 
 3. Deze bedenktijd is in beginsel ook 7 dagen, maar kan langer zijn als er in de periode van 14 dagen geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Het moet namelijk mogelijk zijn voor Het Generatiehuis  om een beoordeling te kunnen maken. De bedenktijd eindigt in dat geval aan het einde van de dag waarop de tweede activiteit heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 5 – Betalingen

 1. U ontvangt een factuur gebaseerd op (het restant van) een cursusseizoen. 
 2. Bij totstandkoming van de overeenkomst bent u het totaalbedrag voor het seizoen verschuldigd.  
 3. Op aanvraag is het mogelijk om het totaal verschuldigde bedrag in verschillende termijnen te voldoen.
 4. Betaling, of deelbetaling, dient voor afloop van de betaaltermijn op de in de factuur vermelde bankrekening te zijn voldaan om deel te mogen nemen aan de activiteiten.
 5. Als geen (deel)betaling heeft plaatsgevonden zal een herinnering worden verzonden, gevolgd door een aanmaning (als betaling is uitgebleven). Eventueel daaropvolgend gemaakte kosten voor incasso komen voor rekening van deelnemer.

ARTIKEL 6 – De activiteiten

 1. De activiteiten van Het Generatiehuis worden op verschillende locaties aangeboden aan de hand van een lesrooster.
 2. Een cursusseizoen is afhankelijk van de activiteit, er worden geen lessen gegeven in de schoolvakanties. 
 3. Het Generatiehuis behoudt zich het recht voor het lesrooster of de leslocatie aan te passen.
 4. Deelnemer kan de overeenkomst niet opzeggen als er sprake is van een gewijzigde locatie binnen redelijke afstand ten opzichte van de voormalige locatie, of wijzigingen van lesdagen/lestijden.
 5. De overeenkomst geeft recht om activiteiten te volgen gedurende het cursusseizoen. Er is geen sprake van een recht op een bepaald aantal lessen. Indien deelnemer bijvoorbeeld door omstandigheden niet kan deelnemen aan een les ontstaat er geen recht om een aantal lessen in het volgende seizoen te volgen. 

ARTIKEL 7 – Huisregels 

 1. Deelnemers dienen zich aan de algemeen geldende normen en waarden te houden. Het Generatiehuis heeft het recht deelnemers die zich hier niet aan houden toegang te ontzeggen.
 2. Aanwijzingen en instructies van medewerkers van Het Generatiehuis dienen op te worden gevolgd.
 3. Op sommige locaties mogen geen buitenschoenen gedragen worden.
 4. Koffie en thee is niet standaard inbegrepen. Bij eventuele onduidelijkheid hierover wordt er teruggevallen op dit artikel.
 5. Het Generatiehuis houdt zich aan de geldende coronamaatregelen. Deelnemer dient gevolg te geven aan deze maatregelen.
 6. Tijdens de danslessen wordt 1,5 meter afstand gehouden, zo lang dit noodzakelijk is. 

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid, schade en vrijwaring

 1. Deelname aan de activiteiten van Het Generatiehuis geschiedt op eigen risico.
 2. Als u zich voorafgaande of tijdens de activiteiten niet goed voelt dient deelnemer dit (indien mogelijk) onmiddellijk kenbaar te maken aan de docent zodat een inschatting gemaakt kan worden over de veiligheid van de deelnemer(s).
 3. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart u Het Generatiehuis en haar medewerkers niet aansprakelijk te zullen stellen voor ongevallen, blessures, vermissing of beschadiging van eigendommen (en eventuele gevolgen daarvan), tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Het Generatiehuis.
 4. Deelnemer zal de betreffende docent op de hoogte stellen van het gebruik van middelen die het reactievermogen en/of bloeddruk/hartritme nadelig kunnen beïnvloeden. Dit is in het belang van ieders veiligheid.

ARTIKEL 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is niet toegestaan enig materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten van Het Generatiehuis en Kunst in je buurt rust te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Het Generatiehuis. 
 2. Het is zonder toestemming niet toegestaan foto-, video-, of overig materiaal te maken of te gebruiken met betrekking tot de activiteiten van Het Generatiehuis.

ARTIKEL 10 – Overmacht

 1. Als de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst aan de kant van Het Generatiehuis door overmacht tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Het Generatiehuis zal proberen zo spoedig mogelijk de activiteit voort te zetten.
 2. Als de overmacht situatie zich langere tijd voordoet zal samen naar een oplossing gezocht worden.

ARTIKEL 11 – Einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt als het cursusseizoen is afgelopen en de vorderingen zijn voldaan.
 2. Tussentijdse opzegging door deelnemer is niet mogelijk. Indien deelnemer de overeenkomst opzegt en/of niet meer deelneemt aan de activiteiten ontstaat geen recht op teruggave van cursusgeld.
 3. Helaas kan het voorkomen dat (medische) omstandigheden tijdens een lopend cursusjaar veranderen. Als Het Generatiehuis in overleg met de desbetreffende docent tot de conclusie komt dat deelname aan de activiteiten door deelnemer niet meer verantwoord is, of er sprake is van verstoring voor andere deelnemers, kan Het Generatiehuis de overeenkomst beëindigen.
 4. Het Generatiehuis kan de overeenkomst ook beëindigen als er sprake is van herhaaldelijke overtreding van bepalingen uit deze algemene voorwaarden. 
 5. Bij beëindiging van de overeenkomst ontstaat geen recht op teruggave van cursusgeld. Immers er is niet betaald voor een bepaald aantal lessen, maar een toegangsrecht voor een seizoen.
 6. Als er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden zal er gekeken worden of er onderling tot een oplossing gekomen kan worden.

ARTIKEL 12 – Privacy 

 1. Het Generatiehuis hecht veel belang aan uw privacy en handelt op basis van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

ARTIKEL 13 – Klachten

Het Generatiehuis streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten bij de doelgroep. Mocht deelnemer onverhoopt niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een klacht kan aan de desbetreffende docent worden medegedeeld en ook per email aan Het Generatiehuis bekend worden gemaakt.

ARTIKEL 14 – Toepasselijk recht en overige bepalingen

 1. Als er op de website verwijzingen naar websites staan die door andere partijen dan Het Generatiehuis worden aangeboden heeft Het Generatiehuis geen zeggenschap heeft over deze websites. Het Generatiehuis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.
 2. De nietigheid, vernietiging of onuitvoerbaarheid van een bepaling uit de algemene voorwaarden heeft geen gevolgen andere bepalingen in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst.
 3. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij voldoende inspanning hebben verricht om het geschil in onderling overleg op te lossen. 
 5. Indien uit de wet geen ander arrondissement uitsluitelijk bevoegd is verklaard zullen geschillen voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Het Generatiehuis aanhangig worden gemaakt.