Privacybeleid

Stichting Het Generatiehuis

Januari 2022

Inleiding

Het Generatiehuis respecteert de privacy van haar deelnemers en bezoekers van onze website. Persoonsgegevens worden alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verwerkt.

Over Het GeneratiehuisHet generatiehuis biedt laagdrempelig cultureel aanbod aan binnen de provincie Friesland. Dit doet ze onder andere met  het project Kunst in je buurt en de generatiehuis Akademy.

De website https://www.generatiehuis.nl wordt beheerd door Het Generatiehuis. 

Het Generatiehuis is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. De contactgegevens van Stichting Dans op Recept (ingeschreven bij de KvK onder nummer 80519873) vindt u hieronder.

Joram Jorkinsstraat 34
8919BH Leeuwarden
Tel: 06-44547251
info@generatiehuis.nl l

Welke gegevens worden er verzameld?Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een contactformulier invult, een email naar ons stuurt of deelneemt aan onze danslessen, kan aan u gevraagd worden gegevens te verstrekken. We verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, zoals uw:

– voor- en achternaam,
– emailadres,
– telefoonnummer,
– straat en huisnummer,
– woonplaats,
– type aanbod,
– gewenste locatie van deelname,
– bijzonderheden (die u bij de aanvraag heeft verstrekt),
– gebruik willen maken van kortingsvoucher

Doel verwerking persoonsgegevensDe gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het beoordelen van de aanmelding.
  • Uitvoering geven aan de overeenkomst tussen u en Het Generatiehuis.
  • Te voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving.

Door gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Met wie delen wij gegevens?Binnen Het Generatiehuis kunnen alleen de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst met u bij uw gegevens. 

Voor het overige verstrekt Het Generatiehuis alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Beveiliging van uw persoonsgegevensHet Generatiehuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Het Generatiehuis neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Ook controleert Het Generatiehuis, bij gebruikmaking van diensten van derden voor uitvoering van de overeenkomst, of de partij zich houdt aan de Europese wetgeving op het gebied van privacy.

Cookies uitschakelen of verwijderenU kunt via uw webbrowser zelf cookies uitschakelen of verwijderen.

HyperlinksAls u op onze website via een hyperlink naar een externe website gaat heeft Het Generatiehuis geen beheer over die site. De te bezoeken website kan gebruikmaken van cookies en/of een ander privacybeleid. In deze gevallen verwijzen we u naar de cookie- en/of privacyverklaring van de desbetreffende website.

BewaartermijnHet Generatiehuis bewaard uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. 

Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen uw persoonsgegevens binnen drie maanden uit ons systeem worden verwijderd (tenzij u op grond van een overeenkomst gebruik maakt/heeft gemaakt van onze diensten). 

De gegevens die uitsluitend gebruikt zijn om te antwoorden op een bericht dat u aan ons hebt gestuurd (dus buiten de gevallen waarin er sprake is van een overeenkomst) worden binnen 1 jaar na het laatste contact verwijderd. 

Het Generatiehuis bewaard de gegevens verkregen voor de uitvoering van een overeenkomst in ieder geval 7 jaar, o.a. om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden na het aflopen van deze termijn zo spoedig mogelijk verwijderd. 

Gegevens zullen in bepaalde gevallen alleen langer worden bewaard als dit op grond van wet- en regelgeving verplicht is.

Uw rechtenU heeft het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Uw persoonsgegevens zullen dan niet meer worden verwerkt. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaats heeft gevonden voor het intrekken van de toestemming.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en deze te rectificeren als er sprake is van fouten. 

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens

Voor gebruikmaking van uw rechten kunt u schriftelijk of per email contact opnemen met Het Generatiehuis. Verzoeken zullen binnen 4 weken in behandeling worden genomen. 

Let op: gebruikmaking van bovenstaande rechten kan in principe niet tot gevolg hebben dat geen uitvoering meer aan de overeenkomst gegeven kan worden. Zo lang u deelneemt aan de danslessen zullen bepaalde persoonsgegevens verwerkt moeten worden.

WijzigingenHet Generatiehuis heeft het recht wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op de vermelde datum en/of tijdstip.